تبلیغات
خودشکوفایی - ٥ اصل اساسی تئوری انتخاب:


١-  انسانهاازدرون برانگیخته میشوندتانیازهاوخواسته های خودرابرآورده كنندنیازها مشترك وخواسته هااختصاصی است.

٢-  تفاوت و شكاف( ناكامی) بین آنچه كه فرد ،هم اكنون میخواهد وآنچه به ادراك خودش از محیط بیرون دریافت میكند باعث صدوریك رفتاراختصاصی میشود.

٣ رفتارانسان از ٤ مولفه تشكیل شده: عمل- فكر -احساس و فیزیولوژی. هررفتاری هدفی داردوهدف آن پركردن شكاف بین آنچه میخواهد وآنچه درآن لحظه دریافت میكنداست.

٤ -عمل، احساس، فیزیولوژی و فكر جنبه های جدایی ناپذیررفتارند و ازدرون ایجادمیشوندو اكثرآنهاانتخابی اند.

٥ انسانها ، جهان راازطریق ادراك خوددریافت میكنندكه ادراك آنهادارای دوسطح است:
سطح پایین و سطح بالا
ادراك سطح پایین دربردارنده دانش كافی مانسبت به رویدادها وشرایط است.
ادراك سطح بالااین رویدادهاراارزش گذاری میكند.طبقه بندی: روانشناسی،  اندیشمندانه، 
برچسب ها: عمل - احساس - فکر - فیزیولوژی - انتخاب - انسان - رویداد- درک،  

تاریخ : جمعه 15 اسفند 1393 | 12:53 ب.ظ | نویسنده : هاجر برادران | نظرات

  • فور ایرونی
  • سیادت
  • کارت شارژ همراه اول